ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ නව ගරු සභාපතිතුමන් ලෙස උපාලි මාරසිංහ මහතා  2019/02/27 සභාපති ධුරයේ වැඩ භාරගනි.