61 වන සංවත්සරය නිමිතිකොට ගෙන ශ්‍රී ලංගම ප්‍රධාන කාර්යාලයේ දී පැවැත්වු සර්ව රාත්‍රීක පිරිත් සජ්ජායනය සමගින්.

ශ්‍රී ලංකා ගමනා ගමන මණ්ඩලයේ 61 වෙනි සංවත්සරය නිමිති කොටගෙන,සියලුම සේවක මහත්ම මහත්මීන්ගේ දායකත්වයෙන් නාරහේන්පිට ප්‍රධාන කාර්යාලය මගින් සංවිධානය කරනු ලැබු සර්ව රාත්‍රීක පිරිත් දේශනය...හා හීල් දානමය පිංකම.

හීලි දානමය කටයුතු 2019-01-26 වන පිරිත් සජ්ජානයෙන් පසුව සිදු කෙරිනි...