ශ්‍රී ලංගම සංචාරක නිවාසය මාතලේ

 
               

කාමර 03 (සාමාන්‍ය කාමර 03)

             

උපරිම නවාතැන් ගැනීම 08

           

දිනක කුලිය රු.600/= (අමාත්‍යාංශය හා ශ්‍රී ලංගම සේවකයින් සඳහා පමණි)

       

බාහිර පාර්ශවයන් සඳහා රු.2500/=

           

රාජකාරී කටයුතු සඳහා දිනකට එක් කාමරයක් සඳහා රු.50/=

         

 

 

 

                                               ශ්‍රී ලංගම සංචාරක නිවාසය කතරගම

 
               

කාමර 03 (වායු සමීකරණය කරන ලද කල කාමර 03)

             

උපරිම නවාතැන් ගැනීම 06

           

දිනක කුලිය රු.800/= (අමාත්‍යාංශය හා ශ්‍රී ලංගම සේවකයින් සඳහා පමණි)

       

බාහිර පාර්ශවයන් සඳහා රු.5000/= (අ‍ගෝස්තු)

           

බාහිර පාර්ශවයන් සඳහා රු.4000/= (උත්සව නොවන කාලයට)

         

රාජකාරී කටයුතු සඳහා දිනකට එක් කාමරයක් සඳහා රු.50/=

         

 

 

 

                                                 ශ්‍රී ලංගම සංචාරක නිවාසය නුවරඑළිය - II

 
               

කාමර 02

             

උපරිම නවාතැන් ගැනීම 06

           

දිනක කුලිය රු.600/= (අමාත්‍යාංශය හා ශ්‍රී ලංගම සේවකයින් සඳහා පමණි)

       

බාහිර පාර්ශවයන් සඳහා රු.4000/= (අප්‍රේල්/මැයි/ජූනි)

         

බාහිර පාර්ශවයන් සඳහා රු.3000/= (උත්සව නොවන කාලයට)

         

රාජකාරී කටයුතු සඳහා දිනකට එක් කාමරයක් සඳහා රු.50/=

         

 

 

 

                                            ශ්‍රී ලංගම සංචාරක නිවාසය අනුරාධපුරය

 
               

කාමර 04 (සාමාන්‍ය කාමර 02, වායු සමීකරණය කරන ලද කාමර 02)

             

උපරිම නවාතැන් ගැනීම 09

           

දිනක කුලිය රු.700/= (අමාත්‍යාංශය හා ශ්‍රී ලංගම සේවකයින් සඳහා පමණි)

       

බාහිර පාර්ශවයන් සඳහා රු.4000/= (අප්‍රේල්/මැයි/ජූනි)

         

බාහිර පාර්ශවයන් සඳහා රු.3000/= (උත්සව නොවන කාලයට)

         

රාජකාරී කටයුතු සඳහා දිනකට එක් කාමරයක් සඳහා රු.50/=

         

 

                                            ශ්‍රී ලංගම සංචාරක නිවාසය නුවරඑළිය - I

 
               

කාමර 03

             

උපරිම නවාතැන් ගැනීම 08

           

දිනක කුලිය රු.700/= (අමාත්‍යාංශය හා ශ්‍රී ලංගම සේවකයින් සඳහා පමණි)

       

බාහිර පාර්ශවයන් සඳහා රු.5000/= (අප්‍රේල්/මැයි/ජූනි)

         

බාහිර පාර්ශවයන් සඳහා රු.4000/= (උත්සව නොවන කාලයට)

       

රාජකාරී කටයුතු සඳහා දිනකට එක් කාමරයක් සඳහා රු.50/=

         

 

                                             ශ්‍රී ලංගම සංචාරක නිවාසය දහයියාගම

 
               

කාමර 06 (05)

 

නාන කාමර සහිත කාමර 03 (02)

   

සාමාන්‍ය කාමර 03 (03)

               

දිනක කුලිය (අමාත්‍යාංශය හා ශ්‍රී ලංගම සේවකයින් සඳහා පමණි)

       

නාන කාමර සහිත රු.250/= (කාමර 01)

           

සාමාන්‍ය කාමර රු.175/= (කාමර 03)

           

ශාලාව රු.350/=

           

බාහිර පාර්ශවයන් සඳහා

           

නාන කාමර සහිත රු.500/=

           

සාමාන්‍ය කාමර රු.350/=

           

ශාලාව රු.750/=

           
               

මණ්ඩලීය සේවකයින් සඳහා වූ විශ්‍රාම ශාලාව සඳහා අය කිරීම = 525 + 500+ 350 = 1375

     

බාහිර පාර්ශවයන් සඳහා වූ විශ්‍රාම ශාලාව සඳහා අය කිරිම = 1050 + 1000 + 750 = 2800

     

 

Subcategories