අන්තර් බස් ගාස්තු

අන්තර් බස් ගාස්තු සංශෝධනය - 2022 ජූලි

බලපැවැත්වෙන දිනය - 2022 ජූලි 01 සිට


ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ බස් සේවා දැනට ක්‍රම තුනකින් ක්‍රියාත්මක වේ.

  1. 01. සාමාන්‍ය සේවාවන්

  2. 02.අර්ධ සුඛෝපභෝගී සේවා

  3. 03.සුඛෝපභෝගී සේවා

බාගත කිරීම