හැඳින්වීම

ශ්‍රී ලංකාවේ මගී ප්‍රවාහන සේවාව තුළ රාජ්‍ය අංශයේ දායකත්වය ප්‍රමුඛව ලබාදෙන ආයතනය වන ශ්‍රී ලංගම වසරේ සෑම දිනකම ජනතාවට සේවය කරනු ලබන රාජ්‍ය ආයතන අතර ප්‍රමුඛ ස්ථානයක් ගනී.


නම සහ තනතුර දුරකතන අංකය ෆැක්ස් අංකය ඊමේල් ලිපිනය
ඉංජිනේරු එස්.එම්.ඩී.එල්.කේ.ඩී. අල්විස් මයා (සභාපති) +94 117 706 010 +94 112 589 683 chairman@sltb.lk
මහේෂ් කුලතිලක මයා (ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී) +94 117 706 022 +94 112 586 491 ceo@sltb.lk