අප අමතන්න

ලිපිනය

ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය
ප්‍රධාන කාර්යාලය, නො.200
කිරුල පාර, කොළඔ 5.
ශ්‍රී ලංකාව.

අමතන්න

කාර්යාල:   +94 112 581 120
සභාපති :   +94 112 368 111
ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී:   +94 112 582 926

ගූගල් සිතියම බලන්න