ආයතන

ප්‍රාදේශීය කාර්යාල

කේතය ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය දුරකථන
CRO කොළඹ 011 7 70 63 20
ERO නැගෙනහිර 067 2 26 02 81
GMR ගම්පහ 011 2 23 65 32
KTR කළුතර 038 2 23 16 26
KRO මහනුවර 081 2 21 35 90
NRO උතුරු 021 2 22 28 77
NER නුවරඑළිය 055 2 26 52 60
RRO රජරට 025 2 22 25 64
SRO සබරගමුව 036 2 22 28 30
SUR දකුණු (රුහුණු) 091 2 22 40 56
URO ඌව 055 2 22 22 82
WRO වයඹ 037 2 22 31 82

Depots

ඩිපෝව ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය දුරකථන
අම්බලන්ගොඩ දකුණු(රුහුණු) 091 2 258 233
අංගොඩ කොළඹ 011 7 706 320
අකුරැස්ස දකුණු(රුහුණු) 041 2 283 612
අක්කරපත්තුව නැගෙනහිර 067 2 277 281
අලුත්ගම කළුතර 034 2 271 018
අම්පාර නැගෙනහිර 063 2 222 091
අනුරාධපුර රජරට 025 2 222 325
අම්බලන්තොට දකුණු (රුහුණු) 047 2 223 281
අවිස්සාවේල්ල කොළඹ 036 2 222 348
අලව්ව වයඹ 037 2 278 181
බිබිල ඌව 055 2 265 481
බදුල්ල ඌව 055 2 222 281
බලංගොඩ සබරගමුව 045 2 287 281
මඩකලපුව නැගෙනහිර 065 2 222 724
බණ්ඩාරවෙල ඌව 057 2 222 276
මධ්‍යම බස් නැවතුම කොළඹ 011 2 329 606
හලාවත වයඹ 032 2 222 318
දෙහිඅත්තකණ්ඩිය ඌව 027 2 250 066
දඹුල්ල රජරට 066 2 284 781
දිවුලපිටිය ගම්පහ 031 2 246 281
දැරණියගල සබරගමුව 036 2 249 281
ඇඹිලිපිටිය සබරගමුව 047 2 230 281
ඇල්පිටිය දකුණු (රුහුණු) 091 2 291 281
එරාවුර් නැගෙනහිර 065 2 240 274
ගල්ගමුව වයඹ 037 2 253 081
ගාල්ල දකුණු (රුහුණු) 091 2 234 191
ගම්පහ ගම්පහ 033 2 222 281
ගම්පොල නුවරඑළිය 081 4 485 292
ගිරිඋල්ල වයඹ 037 2 288 081
ගොඩකවෙල සබරගමුව 045 2 240 381
හෝමාගම කොළඹ 011 7 706 330
හඟුරන්කෙත නුවරඑළිය 081 2 369 381
හක්මණ දකුණු(රුහුණු) 041 2 268 281
හොරොව්පොතාන රජරට 025 2 247 481
හොරණ කළුතර 034 2 261 095
හැටන් නුවරඑළිය 051 2 222 283
යාපනය උතුරු 021 2 222 207
ජාඇල ගම්පහ 011 2 236 532
කැස්බෑව කොළඹ 011 7 70 63 60
කැබිතිගොල්ලෑව රජරට 025 2 29 86 81
කිලිනොච්චිය උතුරු
කිරිඳිවැල ගම්පහ 033 2 26 72 81
කැලණිය ගම්පහ 011 2 91 12 5
කුරුණෑගල උතුර වයඹ 037 2 22 23 20
කුරුණෑගල දකුණ වයඹ 037 2 22 31 51
කැකිරාව රජ රට 025 2 26 42 81
කාත්තන්කුඩි නැගෙනහිර 065 2 24 70 46
කෑගල්ල සබරගමුව 035 2 23 00 70
කලවාන සබරගමුව 045 2 24 03 81
කල්මුණේ නැගෙනහිර 067 2 22 92 81
මහනුවර උතුර මහනුවර 081 2 49 91 48
කන්තලේ නැගෙනහිර 026 2 23 42 81
කොග්ගල දකුණු(රුහුණු) 091 2 28 34 63
කොත්මලේ නුවරඑළිය 051 2 23 32 81
කුලියාපිටිය වයඹ 037 2 28 12 81
කැප්පෙටිපොළ ඌව 057 2 28 00 63
කරයිනගර් උතුරු 060 2 21 22 55
මහනුවර දකුණ මහනුවර 081 2 22 45 61
කළුතර කළුතර 034 2 22 22 81
කටුබැද්ද කොළඹ 011 7 70 63 50
කතරගම දකුණු(රුහුණු) 047 2 23 52 81
කඩවත ගම්පහ 011 2 97 53 04
මතුගමa කළුතර 034 2 247 282
මහරගම කොළඹ 011 2 85 03 31
මහව වයඹ 037 2 275 281
මට්ටක්කුලිය කොළඹ 011 7 70 6420
මාතලේ රජරට 066 2 222 281
මීතොටමුල්ල කොළඹ 011 7 706 410
මන්නාරම උතුරු 023 2 222 281
මොණරාගල ඌව 055 2 276 181
මොරටුව කොළඹ 011 7 706 395
මාතර දකුණු (රුහුණු) 041 2 222 281
මුත්තූර් නැගෙනහිර 026 2 238 281
මුලතිව් උතුරු
මාවනැල්ල සබරගමුව 035 2 246 121
මහියංගනය ඌව 055 2 257 281
මීගමුව ගම්පහ 031 2 222 662
නුවරඑළිය නුවරඑළිය 052 2 222 380
නිකවැරටිය වයඹ 037 2 260 252
නිට්ටඹුව ගම්පහ 033 2 287 281
නාවලපිටිය නුවරඑළිය 054 2 222 284
පොලොන්නරුව රජරට 027 2 222 38
පානදුර කළුතර 038 2 232 082
පේදුරු තුඩුව උතුරු 021 2 263 266
පුත්තලම වයඹ 032 2 265 217
රඹුක්කන සබරගමුව 035 2 265 239
රත්මලාන කොළඹ 011 7 706 440
රත්නපුර සබරගමුව 045 2 222 281
තෙල්දෙනිය මහනුවර 081 2 374 287
තංගල්ල දකුණු(රුහුණු) 047 2 240 282
තලංගම කොළඹ 011 2 862 317
තිකුණාමලය නැගෙනහිර 026 2 222 201
තණමල්විල ඌව 047 2 285 081
උඩුදුම්බර මහනුවර 055 2 257 181
උඩුගම දකුණු (රුහුණු) 091 2 285 081
උඩහමුල්ල කොළඹ 011 7 706 480
වාලච්චේන නැගෙනහිර 065 2 257 314
වව්නියාව උතුරු 024 2 222 181
වත්තේගම මහනුවර 081 2 476 243
වලපනේ නුවරඑළිය 052 2 279 181
වෙන්නප්පුව වයඹ 031 2 255 281
වාරියපොළ වයඹ 037 2 267 242
වැලිසර ගම්පහ 011 2 956 022
වැල්ලවාය ඌව 055 2 27 48 81
යටි නුවර මහනුවර 081 2 571 235