ප්‍රසම්පාදන දැන්වීම්

ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ ප්‍රසම්පාදන දැන්වීම් - 2023


...
ප්‍රසම්පාදන අංකය ප්‍රසම්පාදනය ලේඛනය
SLTB/TS/GEN/04/2023 ඔටෝ ස්ප්‍රේ/ ඉනමල් තීන්ත හා අනෙකුත් සැබැදී ද්‍රව්‍ය සැපයීම හා ගෙනවිත් බාරදීම. බාගත කිරීම
SLTB/TS/GEN/Lubricant Oil/2022 එන්ජින් ඔයිල් සැපයීම හා ගෙනවිත් බාරදීම බාගත කරන්න
SLTB/TS/GEN/AM/02-2/2022 ශ්‍රී ලංගම අම්පාර ටයර් කර්මාන්තශාලාව සදහා අවශ්‍ය යන්ත්‍රෝපකරණ හා අනෙකුත් ආයිත්තම් සැපයීම හා ගෙනවිත් බාරදීම. බාගත කරන්න
SLTB/TS/GEN/AM/95/2023 මෝටර් රථ රියදුරු හා ඉන්දන රහිතව මාසිකව කුලී පදනම මත සැපයීම බාගත කරන්න
SLTB/TS/GEN/AM/01/2023 Pre-Cured tread liners, Bonding gum, Gum solvent (S.B.P.) සැපයීම හා ගෙනවිත් බාරදීම. බාගත කරන්න
SLTB/TS/10/2023 PaperNotice_Extension_200_eBuses. New බාගත කරන්න