2016 අංක 12 දරන තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනතේ විස්තර ලබා ගත හැකි ආකාර

තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ කොමිෂන් සභාවේ සභාපති සහ කොමසාරිස්වරු

නම සහ තනතුර
විශ්‍රාමික විනිසුරු උපාලි අබේරත්න (සභාපති)
විශ්‍රාමික විනිසුරු පී ආර් වල්ගම (කොමිෂන් සභා සාමාජික)
ජේෂ්ඨ නීතිඥ කිෂාලි පින්ටෝ ජයවර්ධන (කොමිෂන් සභා සාමාජික)
නීතීඥ ජගත් ලියනාරච්චි (කොමිෂන් සභා සාමාජික)

තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ කොමිෂන් සභාව සම්බන්ධ කර ගත හැකි ආකාර

සම්බන්ධ කර ගත හැකි නිලධාරීන් ලිපිනය දුරකථන අංකය විද්යුත් තැපෑල
අධ්යක්ෂ ජනරාල් ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිය කොමිෂන් සභාව, කාමර අංක 203-204, බ්ලොක් 2, BMICH, බෞද්ධාලෝක මාවත, කොළඹ 07 +94 112 691 007 rti.commission16@gmail.com
පරිපාලන අංශය +94 112 691 625
නීති අංශය +94 112 691 628

තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ ශ්‍රී ලංගම සම්බන්ධ කර ගත හැකි ආකාර

සම්බන්ධ කර ගත හැකි නිලධාරීන් ලිපිනය දුරකථන අංකය විද්යුත් තැපෑල
සුදත් ප්‍රසන්න හේවාගම මහතා (නියෝජ්‍ය සාමාන්‍ය අධිකාරි පාලන) ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය ප්‍රධාන කාර්යාලය, අංක 200, කිරුළ පාර, කොළඹ 5. +94 771 056 062 dgmadmin@sltb.lk
ජේ.ටී.ධනුෂ්ක ජයසිංහ මහතා (කළමනාකාර සංවර්ධන සැලසුම්) +94 771 056 182 planingmgr@sltb.lk / dpsltb@gmail.com